Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Strona WiernieZeSztuka.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę WiernieZeSztuka.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony WiernieZeSztuka.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

- Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

- Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

- Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

DEFINICJE:

- FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie WiernieZeSztuką.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.

- REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.

- USŁUGODAWCA – Łukasz Wieruszewski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą ŁUKASZ WIERUSZEWSKI EURO-CZOS, adres siedziby: GRUSZCZYN ul. OKRĘŻNA 18, 62-006 poczta KOBYLNICA, adres do doręczeń: GRUSZCZYN ul. OKRĘŻNA 18, 62-006 poczta KOBYLNICA, NIP: 7771748645, REGON: 300655022, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: natalia@wierniezesztuka.pl, tel. 796-105-106.

- USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

- USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.

- NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH:

Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

- korzystanie z Formularza Kontaktowego,

- korzystanie z Newslettera,

Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH:

Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

- umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę,

- umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony,

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

- komputer z dostępem do Internetu,

- dostęp do poczty elektronicznej,

- przeglądarka internetowa,

- włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH:

Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

- Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).:

- Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: natalia@wierniezesztuka.pl

- Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

- Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

- Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO:

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

- reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: natalia@wierniezesztuka.pl,

- W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę,

- Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni,

- Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób,

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA:

Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem WiernieZeSztuką.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością WiernieZeSztuka.pl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony WiernieZeSztuka.pl, bez zgody Usługodawcy.

Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony WiernieZeSztuka.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.

W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.